Základní škola Montessori

„Dítě je tvůrcem sebe sama.“
Maria Montessori

O základní škole Montessori

Montessori třídy na ZŠ Liberec, ul. 5. května

1. září 2014 se prvňáčkům a druháčkům poprvé otevřely dveře věkově smíšené Montessori třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka na ZŠ Liberec, ulice 5. května.
Od školního roku 2022/2023 je s prvními absolvujícími deváťáky celá Montessori větev školy kompletní.

Podnět k vytvoření těchto tříd vzešel od rodičů, jejichž děti navštěvovaly naši Česko-anglickou Montessori MŠ Život hrou nebo odpolední kurz Hry a objevy, a kteří měli stále větší zájem, aby jejich děti ve stejném duchu vzdělávání pokračovaly i na základní škole.
Vzdělávání v těchto třídách je vhodné pro děti z rodin, které mají dlouhodobý zájem o Montessori styl vzdělávání, znají principy svobodné práce v připraveném prostředí, je jim blízký respektující způsob komunikace a výchovy a své děti vedou k zodpovědnosti za sebe a za své jednání.

Adresa
ZŠ Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace
ul. 5. května 64/49, 460 01 Liberec 1
www.zs5kveten.cz

Kontakt
Mgr. Marie Holá, Th.D., zástupkyně ředitelky pro třídy Montessori
Tel. 724 564 307
E-mail: hola@zs5kveten.cz

O systému Montessori

Vzdělávací systém Montessori

Stejně jako předškolní vzdělávání ve stylu Montessori, tak i to základní se vyznačuje specifickými prvky. Především se zde využívá přirozeného způsobu učení, procvičování a opakování v heterogenním (věkově smíšeném) kolektivu dětí. Každý žák může postupovat svým tempem, procvičovat to, co ještě potřebuje, ale zároveň jít vpřed tam, kde by ho kolektivní výuka brzdila. Připravené prostředí, kde je vše stále k dispozici, umožňuje dětem vybírat si práci podle svých aktuálních vzdělávacích potřeb, zabývat se tím, co je právě zaujalo, samostatně hledat řešení a odpovědi na své otázky. Mohou podle chuti pracovat samostatně, nebo si vyhledávat spolupracovníky. To vše za předpokladu, že dodržují prodiskutovaná, pochopená a smysluplná pravidla práce ve třídě. Každý má právě tolik svobody, kolik jí je aktuálně schopen zvládnout.

Děti nejsou učitelem srovnávány mezi sebou ani hodnoceny známkami, body nebo jiným podobným způsobem. Učí se samy porovnat své výsledky a zhodnotit svoje pokroky. Tímto přístupem si podrží chuť k učení, ale zároveň jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za zpracování daného učebního plánu a za své vzdělávání jako takové.

Pevnou a přirozenou součástí školního vzdělávacího programu tříd Montessori je výuka anglického jazyka jako dalšího prostředku k poznávání světa. Kromě pevně daných tří hodin angličtiny týdně od první do deváté třídy, mají děti možnost mluvit a pracovat s anglicky mluvícími asistenty i jindy během vyučování nebo v rámci školních akcí. Děti tak slyší cizí jazyk v běžných situacích, samovolně si osvojují slovní zásobu a slovní vazby v přirozeném kontextu a učí se spontánně reagovat podle svých možností a znalostí.

Příprava dětí a rodičů

Na vstup do třídy se vzdělávacím programem Montessori je důležité připravit jak děti, tak i jejich rodiče. Rodiče musí vědět, jak konkrétně vypadá výuka Montessori, jaké jsou její principy a cíle, jak funguje a proč. Děti by měly přijít připravené, tzn. že by měly znát základní pravidla práce v připraveném prostředí a jejich chuť učit se by měla být přirozená, nezávislá na vnějším tlaku.

Pro všechny zájemce předškolního věku (c. 3/4 roky – 6/7 let), pořádáme u nás ve školce odpolední program "Hry a objevy", kde se děti společně s rodiči učí pracovat v připraveném prostředí podle principů Montessori. Podrobnosti v sekci Montessori kurzy – pro děti v doprovodu rodičů.

Od školního roku 2021/2022 vede škola přípravné kurzy pro předškoláky přímo ve svých třídách. Kurzy jsou určeny pouze pro děti, které se v aktuálním školním roce chystají k zápisu do školy. Lekce vedou pedagogové/asistenti z prvního trojročí ZŠ Montessori, kteří pak s dětmi pracují i ve škole. Děti navštěvují lekce samy, bez rodičů. Kurz organizačně zajišťuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec, na jehož stránkách https://montespolek.cz/aktuality/ najdete přihlašovací formulář a další informace.

Pro dobré fungování vzdělávání v prostředí Montessori tříd je základní podmínkou také respektující výchova a komunikace. Zájemcům vřele doporučujeme knihu, podle níž je koncipován proslulý kurz Respektovat a být respektován:
J. Nováčková, D. Nevolová, P. Kopřiva, D. Kopřivová, Respektovat a být respektován, Spirála, Kroměříž 2008 (původní vydání).
J. Nováčková, D. Nevolová, Respektovat a být respektován. Cesta k sebeúctě a zodpovědnosti, PeopleComm s.r.o., Praha 2020 (přepracované vydání).

Skvělé, stručné a čtivé texty k zamyšlení nad základním školstvím a nad tím, jak by mohlo/mělo fungovat a proč, naleznete v této útlé knížce:
J. Nováčková, Mýty ve vzdělávání, Kroměříž, Spirála 2006.

Zápis

Školní rok 2024 – 2025

Podrobnosti najdete včas na stránkách ZŠ 5. května: www.zs5kveten.cz

Kontaktní osoba
Mgr. Marie Holá, Th.D., zástupkyně ředitelky pro třídy Montessori
Tel. 724 564 307
E-mail: hola@zs5kveten.cz

Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec

Činnost spolku

Činnost Montessori tříd od počátku podporuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec. Jeho členové každoročně diskutují a schvalují členské příspěvky, ale také vyhledávají další finanční zdroje.
Z peněz spolku je financováno vybavení tříd speciálními Montessori pomůckami a nábytkem na jejich přehledné uložení. Dále pak činnost anglicky mluvících lektorů působících ve výuce nad běžný rámec hodin angličtiny, další vzdělávání pedagogů apod. Spolek také přispívá na některé doplňující aktivity dětí (kulturní, vzdělávací, turistické ad. akce) a stará se o propagaci školy a Montessori vzdělávání jako takového v okruhu širší veřejnosti.

Základní informace

Sídlo
ulice 5. května 64/49, 460 01 Liberec

IČO
03523861

Webové stránky
https://montespolek.cz/

Kontakt
spolekmontessoriliberec@gmail.com