Základní škola Montessori

„Dítě je tvůrcem sebe sama.“
Maria Montessori

O základní škole Montessori

Montessori třídy na ZŠ Liberec, ul. 5. května

1. září 2014 se prvňáčkům a druháčkům poprvé otevřely dveře věkově smíšené Montessori třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka na ZŠ Liberec, ulice 5. května.
Od školního roku 2018/2019 máme již kompletní první stupeň a ve školním roce 2022/2023 bude s prvními deváťáky kompletní celá Montessori větev školy.

Podnět k vytvoření těchto tříd vzešel od rodičů, jejichž děti navštěvovaly naši Česko-anglickou Montessori MŠ Život hrou nebo odpolední kurz Hry a objevy, a kteří měli stále větší zájem, aby jejich děti ve stejném duchu vzdělávání pokračovaly i na základní škole.
Vzdělávání v těchto třídách je vhodné pro děti z rodin, které mají dlouhodobý zájem o Montessori styl vzdělávání, znají principy svobodné práce v připraveném prostředí, je jim blízký respektující způsob komunikace a výchovy a své děti vedou k zodpovědnosti za sebe a za své jednání.

O systému Montessori

Vzdělávací systém Montessori

Stejně jako předškolní vzdělávání ve stylu Montessori, tak i to základní se vyznačuje specifickými prvky. Především se zde využívá přirozeného způsobu učení, procvičování a opakování v heterogenním (věkově smíšeném) kolektivu dětí. Každý žák může postupovat svým tempem, procvičovat to, co ještě potřebuje, ale zároveň jít vpřed tam, kde by ho kolektivní výuka brzdila. Připravené prostředí, kde je vše stále k dispozici, umožňuje dětem vybírat si práci podle svých aktuálních vzdělávacích potřeb, zabývat se tím, co je právě zaujalo, samostatně hledat řešení a odpovědi na své otázky. Mohou podle chuti pracovat samostatně, nebo si vyhledávat spolupracovníky. To vše za předpokladu, že dodržují prodiskutovaná, pochopená a smysluplná pravidla práce ve třídě. Každý má právě tolik svobody, kolik jí je aktuálně schopen zvládnout.

Děti nejsou učitelem srovnávány mezi sebou ani hodnoceny známkami, body nebo jiným podobným způsobem. Učí se samy porovnat své výsledky a zhodnotit svoje pokroky. Tímto přístupem si podrží chuť k učení, ale zároveň jsou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti za zpracování daného učebního plánu a za své vzdělávání jako takové.

Pevnou a přirozenou součástí školního vzdělávacího programu tříd Montessori je výuka anglického jazyka jako dalšího prostředku k poznávání světa. Kromě pevně daných tří hodin angličtiny týdně od první do deváté třídy, mají děti možnost mluvit a pracovat s anglicky mluvícími asistenty i jindy během vyučování nebo v rámci školních akcí. Děti tak slyší cizí jazyk v běžných situacích, samovolně si osvojují slovní zásobu a slovní vazby v přirozeném kontextu a učí se spontánně reagovat podle svých možností a znalostí.

Příprava dětí a rodičů

Na vstup do třídy se vzdělávacím programem Montessori je důležité připravit jak děti, tak i jejich rodiče. Rodiče musí vědět, jak konkrétně vypadá výuka Montessori, jaké jsou její principy a cíle, jak funguje a proč. Děti by měly přijít připravené, tzn. že by měly znát základní pravidla práce v připraveném prostředí a jejich chuť učit se by měla být přirozená, nezávislá na vnějším tlaku.

Pro všechny zájemce předškolního věku (c. 4 roky – 7 let), pořádáme u nás ve školce odpolední program "Hry a objevy", kde se děti společně s rodiči učí pracovat v připraveném prostředí podle principů Montessori. Podrobnosti v sekci Montessori kurzy – pro děti v doprovodu rodičů.

Pro dobré fungování vzdělávání v prostředí Montessori tříd je základní podmínkou také respektující výchova a komunikace. Zájemcům vřele doporučujeme knihu, podle níž je koncipován proslulý kurz Respektovat a být respektován:
J. Nováčková, D. Nevolová, P. Kopřiva, D. Kopřivová, Respektovat a být respektován, Kroměříž, Spirála 2008.

Skvělé, stručné a čtivé texty k zamyšlení nad základním školstvím a nad tím, jak by mohlo/mělo fungovat a proč, naleznete v této útlé knížce:
J. Nováčková, Mýty ve vzdělávání, Kroměříž, Spirála 2006.

Zápis

Školní rok 2022 – 2023

Zápis na školní rok 2022 – 2023:
Podrobnosti najdete včas na stránkách ZŠ 5. května: www.zs5kveten.cz
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba
Mgr. Marie Holá, zástupkyně ředitelky pro třídy Montessori
Tel. 724 564 307
E-mail: hola@zs5kveten.cz

Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec

Činnost spolku

Činnost Montessori tříd od počátku podporuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec. Jeho členové každoročně diskutují a schvalují členské příspěvky, ale také vyhledávají další finanční zdroje.
Z peněz spolku je financováno vybavení tříd speciálními Montessori pomůckami a nábytkem na jejich přehledné uložení. Dále pak činnost anglicky mluvících lektorů působících ve výuce nad běžný rámec hodin angličtiny, další vzdělávání pedagogů apod. Spolek také přispívá na některé doplňující aktivity dětí (kulturní, vzdělávací, turistické ad. akce) a stará se o propagaci školy a Montessori vzdělávání jako takového v okruhu širší veřejnosti.

Základní informace

Sídlo
ulice 5. května 64/49, 460 01 Liberec

IČO
03523861

Předseda spolku
Eva Dušková

Členové výboru
Eva Poláková, místopředsedkyně
Jana Havlíková Bittnerová
Hanka Tománková
Jiří Valica

Kontrolní komise
Petra Komárková
Radko Dražil
Michal Hošek

Kontakt
spolekmontessoriliberec@gmail.com

Bankovní účet
Účet pro úhradu příspěvků je veden u FIO banky.
Č. účtu: 2300711137/2010
Variabilní symbol: obdrží každý nový člen
Zpráva pro příjemce: jméno dítěte

Výše členských příspěvků byla stanovena poslední členskou schůzí na 1.500,- Kč měsíčně a to 10x ročně.